ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

ระเบียบการขอรับการติดตั้งระบบสํารองที่นั่ง อะมาดิอุส ผ่าน Internet (AMADEUS VISTA)
ระเบียบการขอรับการติดตั้งระบบสํารองที่นั่ง อะมาดิอุส ผ่าน Internet (AMADEUS VISTA) อะมาดิอุส ประเทศไทย 

     ขอแจ้งให้ตัวแทนจําหน่ายที่ประสงค์จะขอรับการติดตั้งระบบ การสํารองที่นั่ง อะมาดิอุสผ่านทาง Internet หรือ Amadeus Vista ทราบถึงขั้นตอนใน รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแทนจําหน่ายแจงความประสงค์ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัทของท่าน เช่น สําเนาหนังสือรับรองบริษัท สําเนาสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว แผนที่ รูปถ่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มายัง 
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด (สํานักงานฝ่ายขาย) 
29/1 อาคารยูนิโก้เฮาส์ชั้น 14 ซอย หลังสวน ถนน เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02-255 3737 โทรสาร 02-255 5696 

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ตัวแทนจําหน่ายต้องเตรียมไว้เพื่อใช้กับ AMADEUS Vista คือ 
     2.1 เครื่อง Computer PC Pentium III, 700 MHz ขึ้นไป 
    2.2 Ram 256 MB
    2.3 VGA 1 MB 
    2.4 Window XP 
   2.5 Modem ความเร็ว 56 Kbps ขึ้นไปสําหรับ ต่อ Internet หรือ ADSL 
   2.6 Internet account จาก Internet Service Provider (ISP) เช่น Loxinfo, Asianet เป็นต้น 
   2.7 Web Browser MS Internet Explorer Version 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น 
   2.8 กรณีมีระบบ Firewall ต้องเปด Port 80 & 443 ขณะนี้ บริการ AMADEUS VISTA ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น จนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลง และ AMADEUS VISTA สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับ AMADEUS CRT ทุก ประการ โดยทั้งนี้ได้มีการทำหหน้าจอ Cryptic Command, Graphic User Interface ซึ่ง เหมาะสําหรับพนักงานใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Command Amadeus หมายเหตุ ระบบ AMADEUS VISTA จะใช้งานได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทําการ Download Certificates แล้วเท่านั้น หากในอนาคตท่านมีความประสงค์จะทําการ เปลี่ยนแปลงใด เช่น Format Harddisk หรือ ต้องการเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน AMADEUS VISTA ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อที่ทางอะมาดิอุส จะได้ดําเนินการ เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุดของท่าน


ระเบียบการขอรับการติดตั้งระบบสํารองที่นั่ง อะมาดิอุส ผ่าน Internet

(AMADEUS VISTA)
คำขอใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส

คู่มือใช้งานเบื้องต้น---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมระบบสำรองที่นั่งฯ บนระบบ Amadeus
เรียน ทุกท่าน
       แผนกฝึกอบรม ขอเรียนแจ้งทุกท่าน เพื่อให้การจัดอบรมเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง และประสบผลสำเร็จในหลักสูตรการอบรม

แผนกฝึกอบรมขอเรียนแจ้งกฎติกาสำหรับการเข้าร่วมอบรมดังนี้

1. การสมัครเข้าอบรม

    ส่ง E-mail มาที่ alc@thaiamadeus.com หรือติดต่อโดยตรงที่แผนกฝึกอบรม โทร 02-207-9090 กด 3
เพื่อสอบถาม พร้อมแจ้งส่งพนักงานของตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมอบรมได้โดยแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ / เบอร์โทรติดต่อ 02.. / มือถือ / FAX 02… แผนกฯ จะส่งเอกสารให้ตัวแทนจำหน่ายตอบกลับเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมล่วงหน้า 2 สัปดาห์

1.1 ตัวแทนจำหน่ายฯ มีสิทธิ์ส่งพนักงานเข้าอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรมในนามตัวแทนจำหน่ายฯ
เป็นพนักงานของตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน / ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์ดีดทั้งไทย-อังกฤษได้ / มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ตัวแทนจำหน่ายสามารถส่งพนักงานเข้าอบรมได้ 1 ท่าน ต่อ 1 รายวิชา เนื่องจากมีตัวแทนจำหน่ายหลายท่านให้ความสนใจในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างมาก
1.2 บุคคลภายนอก อบรมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4900 บาท(ราคารวม VAT7%แล้ว) ได้รับใบรับรองผ่านการอบรมในนามของบุคคล
สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าอบรม ต้องผ่านการทดสอบโดยมาตรฐานเดียวกัน จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรมในนามของบุคคลนั้น พร้อมสำหรับสมัครเข้าร่วมงานกับตัวแทนจำหน่ายฯ

2. การแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนเริ่มอบรม
ผู้สำรองที่เข้ารับอบรมต้องแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนวันเรียนกับแผนกฝึกอบรม ก่อนถึงวันอบรมล่วงหน้า 3 วันทำการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้โอกาสตัวแทนจำหน่ายฯ ท่านอื่นที่แจ้งความประสงค์รอ ได้เข้ามาอบรม
ในกรณีที่ ผู้สำรองไม่แจ้งยกเลิกเข้าอบรมล่วงหน้า ก่อนถึงวันอบรม 3 วันทำการ และไม่เข้ามาอบรมตามกำหนดการ อันเป็นเหตุให้เกิดการเสียโอกาสแก่ ตัวแทนจำหน่ายฯ ท่านอื่น ทางแผนกฝึกอบรมจะแจ้งเป็นเอกสารให้ตัวแทนจำหน่ายฯ รับทราบการบันทึกประวัติ “No Show” และพิจารณาบุคคลนั้นเป็นลำดับท้ายสุดสำหรับการเข้าร่วมอบรมครั้งต่อไป

3. การออกใบรับรอง
ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ร่วมในชั้นเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรมในวิชานั้น หากเข้าร่วมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ทางแผนกฝึกอบรมจะไม่ออกใบรับรอง ผ่านการอบรมให้ และจะแจ้งเป็นเอกสารให้ตัวแทนจำหน่ายฯ ต้นสังกัดรับทราบางแผนกฝึกอบรม ขอขอบพระคุณตัวแทนจำหน่ายฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมอบรม 

Course Description:
·         Amadeus Fare (4 days)
·         Amadeus Ticketing (4 days)

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?