ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

รับแปลเอกสาร ขอวีซ่าเมื่อเราจะไปขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่า จำเป็นต้องแสดงด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเอกสารหลักที่เราต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศต่างๆนั้น จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว หรือบางประเทศ อนุญาตให้ใช้เอกสารภาษาไทยได้ การแปลเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดจึงมีไม่จำเป็น
แต่ในบางกรณีเราจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากเอกสารหลัก ประกอบการยื่นขอวีซ่า เพื่อยืนยันข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ให้สมเหตุสมผล
เช่น สูติบัตรหรือใบเกิด, มรณบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส/หย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล, หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ/พาณิชย์, โฉนดที่ดิน, ใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น
และถ้าทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารภาษาไทยเพียงอย่างเดียว เราจึงจำเป็นต้องแปลเอกสารภาษาไทยดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแนบคู่ไปกับเอกสารภาษาไทยเมื่อเราไปยื่นขอวีซ่าอัตราค่าแปลเอกสารถูกหรือแพง จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร ซึ่งราคาจะ เริ่มต้นที่ 100 บาท*
*หมายเหตุ : ค่าแปลเอกสารบางชนิด อาทิเช่น สูติบัตรหรือใบเกิด, มรณบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส/หย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล, หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ/พาณิชย์, โฉนดที่ดิน, ใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น (ค่าแปลเอกสาร ฉบับละ 100 บาท*)
* หากเป็นหนังสือชี้แจง หรือหนังสือที่ให้ทางเราร่างขั้นมา จะมีค่าแปลและค่าร่างเอกสารฉบับละ 300 บาท เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ถ้าคุณลูกค้าใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางบริษัทฯ ก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าแปลเอกสาร หรือชำระค่าแปลเอกสารในราคาพิเศษ
สนใจให้เราช่วยแปลเอกสารให้ กรุณาสแกนเอกสาร ส่งมาทางอีเมล์ geniusbusinesstravel@gmail.com

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?