ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

รายละเอียดหนังสือเดินทางไทย พร้อมวิธีการทำหนังสือเดินทาง


จะทำหนังสือเดินทาง (Passport) ครั้งแรก หรือ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไร และ ไปทำที่ไหน เรามีคำตอบ ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จัก หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต กันก่อน


หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารราชการ ที่บุคคลสัญชาติไทย ใช้ในการเดินทาง ในต่างประเทศ หนังสือเดินทางมี 4 ประเภท คือ
 1. หนังสือเดินทางทูต
 2. หนังสือเดินทางราชการ
 3. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป
 4. หนังสือเดินทางชั่วคราว

     สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป จะออกให้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก การทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่
 1. บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  • ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือวันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 2. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุใช้งาน
  • สูติบัตรฉบับจริง (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง(หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี)
  • บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง จะต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย (กรณีบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่สามารถมาแสดงตัวได้ จะต้องนำ หนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ที่รับรองจากเขตหรืออำเภอ ที่ระบุการอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ มาด้วย)
  • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 3. หนังสือเดินทางทั่วไป ที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้
   • ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
   • สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
   • สําเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง
   • เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2537
   • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง
 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสูติบัตร กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 4. แจ้งความประสงค์ ในการขอรับเล่ม เช่น รับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม
เราจะได้รับหนังสือเดินทางเมื่อไหร่
กรณีรับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน จะรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง (เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ)
กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะได้รับหนังสือเดินทาง ภายใน 5-7 วัน (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่ต่างจังหวัด และผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ)

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ   
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์ 
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                 
โทรศัพท์ 02 422 3431

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510                                         
โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย)
ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ 
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2655

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-344581-2

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044-243-132, 044-243-124

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-301-706-9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี 
ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา 
ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326510

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา 
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา 
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438
การทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน
สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน ทั้งแบบได้รับเล่มในวันทําการถัดไป และแบบได้รับเล่มในวันทําการเดียวกัน สามารถทำได้ที่ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ทำพาสปอร์ตเล่มด่วน ได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
 • รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชม. นับจากชำระเงิน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 2,000 บาท
ทำพาสปอร์ตเล่มด่วน ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน
 • ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 12.00น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.)
 • ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 - 14.30 น.
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 3,000 บาท
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางเล่มด่วนจำกัดโควต้าการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม ที่ Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?