ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศตุรกี


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าตุรกี ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง

การขอวีซ่าเข้าตุรกี

 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
  - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย
  - ถ้าเคยมีวีซ่าเชนเก้น หรืออเมริกา/แคนาดา ให้นำสำเนา แนบไปด้วย
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (สำเนา พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีตรารับรอง พร้อมเบอร์โทรฯติดต่อ ของบริษัทที่แปลเอกสาร)
 4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 1 ใบ
 5. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อกรรมการ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะหน้าแรก)
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ที่มียอดคงเหลือ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือธุรกิจ) สมุดบัญชี เงินฝาก ตัวจริง พร้อมสำเนา หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร และ จะต้องทำการ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่นขอ ถ้าบัญชีไม่มี การขยับในเดือนที่ไปยื่นขอ ก็ต้องไปฝากหรือ ถอน แล้ว อัพเดทสมุด เพื่อให้มีการพิมพ์ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่น หากไม่มีทาง สถานทูตจะถือว่าสมุดยังไม่อัพเดท และ จะไม่รับ สมุดธนาคาร เล่มนั้น
  (Exp:เช่นสมุด อัพเดทล่าสุด 31 ก.ค. ไปยื่นขอต้นเดือน ส.ค. เขาก็ถือว่า ยังไม่ล่าสุด สำหรับเขา เพราะเขาต้องการ เห็นยอดล่าสุด ในเดือนที่เรา ไปยื่น)
 7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 8. หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม
  - ใบจองที่พักในตุรกี จะต้องมีชื่อของคนที่ขอวีซ่าระบุชื่อ และนามสกุลเต็ม ชัดเจนในใบจองด้วย
 9. จดหมายเชิญจากบริษัทในตุรกี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  - กรณีไปดูงาน หรือติดต่อธุระใดๆ ที่มีหนังสือเชิญ จากต้นสังกัดในตุรกี จะต้องมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ ข้อความเชิญทางอีเมล์ไม่สามารถใช้เป็นหนังสือเชิญได้
** หมายเหตุ  :

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา

Koza Sokak No. 87 06700 Gaziosmanpasa Ankara
Tel: (90-312) 437 4318, 437 5248 Hot Line: +90 533 641 5698

วีซ่าตุรกี สำหรับบุคคลสัญชาติไทย เพื่อเดินทาง ท่องเที่ยว ธุรกิจ

หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศตุรกี ถ้าอยู่ไม่เกิน 30 วัน โดยที่ทาง ต.ม. จะประทับตราอนุญาต ให้เข้าเมืองได้ หลายครั้ง ภายในระยะเวลา 180 วัน และ อนุญาตให้อยู่ใน ประเทศตุรกีได้ครั้งละ ไม่เกิน 30 วัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย

61/1 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-355-5486-7 อีเมล์ tcturkbe@mail.cscoms.com
website: bangkok.emb.mfa.gov.tr/
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

Booking.com

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?