ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศโครเอเชีย


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าโครเอเชีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง

เอกสารยื่นวีซ่าโครเอเชีย

 1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าโครเอเชีย
 2. (การกรอกวีซ่า สามารถบันทึกข้อมูล ที่กรอกแล้ว และกลับมากรอกข้อมูลต่อให้เสร็จได้ โดยจะต้องจด Serial number และ PIN ไว้สำหรับการเข้าไปกรอกข้อมูลต่อ จากเดิมให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ให้พริ้นต์ออกมาแล้วนำไปยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS)
 3. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย
 4. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร
 5. ประกันการเดินทาง
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 7. กรณีวีซ่าท่องเที่ยว : ใบจองโรงแรม
  กรณีวีซ่าธุรกิจ : ใบจองโรงแรม, หนังสือเชิญจากบริษัทที่โครเอเชีย, แบบฟอร์มที่มีตราประทับ จากกระทรวงการต่างประเทศ , หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 9. หนังสือรับรองการทำงาน
 10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)

เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 67 USD
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 1,200 บาท
ค่าส่งเอกสาร 1,700 บาท
เวลาดำเนินการ : ประมาณ 15 วันทำการ

ไม่มีสถานทูตโครเอเชียในประเทศไทย ศูนย์ VFS จะต้องส่งเอกสารวีซ่า ไปพิจารณาที่ สถานทูตโครเอเชีย ประจำประเทศอินโดนีเซีย

VFS GLOBAL (Thailand)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์, ชั้น15 ถ.สีลม, แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ, 10500
เวลา : 08.30-15.00 น. โทร.02-632-1541

Booking.com

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?