ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

แผนประกันการเดินทางมีกี่ประเภท


ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อท่องเที่ยว เพื่อติดต่อธุรกิจ หรือ แม้กระทั่งไป เรียนหนังสือในระดับต่างๆ คุณควรจะต้องทำประกันภัยการเดินทาง ในการทำประกันภัยการเดินทาง ไม่ว่าจะทำกับบริษัทใด หรือทำแผนไหนก็ตาม คุณจะต้องซื้อประกันภัยการเดินทาง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถทำหลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วได้
ระยะเวลาการทำประกัน จะต้องครอบคลุมตั้งแต่วันที่คุณเดินทางออกนอกประเทศ จนถึงวันที่คุณเดินทางกลับเข้าประเทศ มิฉะนั้นคุณจะถูกปฏิเสธความคุ้มครอง และการบริการต่างๆจากบริษัทประกัน แผนประกันภัยการเดินทางแต่ละประเภท ที่แต่ละบริษัทเสนอขายอยู่ทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) ได้ ความแตกต่างของแต่ละประเภท ก็จะแตกต่างกันไปตามความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
การทำประกันการเดินทางสามารถทำได้ทุกวัย แต่มูลค่าความคุ้มครอง จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เช่นเดียวกับผลประโยชน์ความคุ้มครอง และการให้บริการความช่วยเหลือต่างๆ ของการทำประกันการเดินทางแต่ละแผน เช่น บางแผนจะคุ้มครองแค่ อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่บางแผนยังคุ้มครองเรื่องสัมภาระในการเดินทาง สูญหายหรือเสียหายด้วย เป็นต้น ดังนั้นผู้เดินทางสามารถเลือก แผนประกันการเดินทางได้ตามความพึงพอใจของตน
แผนประกันภัยการเดินทาง จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ละบริษัท ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง แผนประกันภัยการเดินทาง สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศของ อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (Allianz Global Assistance) ที่เรียกว่า แผนประกันภัยโอเอซิส (Oasis Travel Insurance) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
  ได้แก่
  1. การชดเชยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ
  2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศและ ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
  3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย
  4. การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ
ซึ่งแผนประกันภัยประเภทนี้มีให้เลือก 2 แผนด้วยกัน คือ โอเอซิส วีซ่า (Oasis Visa) และ โอเอซิส วีซ่า พลัส (Oasis Visa Plus) แต่จะแตกต่างกันในเรื่องวงเงินความคุ้มครอง (ดังตารางแนบ)
2. แผนประกันภัยการเดินทางตาม ข้อกำหนดการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่มีผลประโยชน์ด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น 
  ได้แก่
  1. สัมภาระในการเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว สูญหายหรือเสียหาย
  2. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง หรือการลดจำนวนวันเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของ ผู้เอาประกันภัย หรือการยกเลิกตาราง การตัดระยะเวลาตาราง การเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะ เนื่องจากการจราจลหรือการนัดหยุดงาน เป็นต้น
  3. ความสูญหายเงินพกติดตัว เอกสารส่วนตัว สูณหายหรือเสียหาย
  4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่เดินทางมากับผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ เพื่อรักษาพยาบาลหรือเสียชีวิต
  5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมบุตรของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของผู้เอาประกันภัย
  6. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
  7. ความล่าช้าในการเดินทาง
  8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ซึ่งแผนประกันภัยประเภทที่ 2 นี้มีให้เลือก 3 แผนด้วยกัน คือ โอเอซิส เลเชอร์ (Oasis Leisure) โอเอเซิส บิซิเนส (Oasis Business) และ โอเอซิส ทราเวลเลอร์ (Oasis Traveller) แต่จะแตกต่างกันในเรื่องวงเงินความคุ้มครอง (ดังตารางแนบ)
3. แผนประกันภัยการเดินทางที่ เอาบางส่วน จากแผนที่ 1 และแผนที่ 2 มารวมกัน 
  1. การชดเชยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ
  2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ และค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
  3. การช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ
  4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่เดินทางมากับผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ เพื่อรักษาพยาบาลหรือเสียชีวิต
  5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมบุตรของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของผู้เอาประกันภัย
แผนประกันภัยแบบที่ 3 นี้ เรียกว่า โอเอซิส ทริปเปอร์ (Oasis Tripper) (ดังตารางแนบ)

ในกรณีที่คุณเดินทางพร้อมกัน เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน 4 คน ซึ่งมีลูกอายุไม่เกิน 21 ปี และมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนเป็นพ่อหรือแม่สามารถซื้อแผนประกันภัยการเดินทางแบบครอบครัวได้ โดยที่คุณจะเสียเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยถูกกว่าแบบรายบุคคล แต่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับให้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง และการให้บริการช่วยเหลือเทียบเท่ากับ การทำประกันภัยการเดินทางแบบรายบุคคล แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับครอบครัวมีให้เลือก 2 ประเภท คือ โอเอซิส เลเชอร์ (Oasis Leisure) และ โอเอซิส ทริปเปอร์ (Oasis Tripper) (ดังตารางแนบ)
สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำ สามารถซื้อแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายปี ที่เรียกว่า โอเอซิส ทราเวลเลอร์ (Oasis Traveller) ได้ โดยค่าประกันภัยจะถูกกว่าค่าประกันภัย แบบรายวันหลายๆครั้งรวมกัน
ถ้าหากคุณเลือกแผนประกันภัยการเดินทาง แผนใดแผนหนึ่งข้างต้นเพื่อนำไป ประกอบเอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น แต่คุณไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า คุณสามารถทำเรื่องขอคืนเงินประกันที่ทำไว้ได้ แต่คุณจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเดินทาง พร้อมทั้งแนบหนังสือปฏิเสธจากสถานทูต
แต่อย่างไรก็ดี คุณควรสอบถามหรือ ตรวจสอบผลประโยชน์ความคุ้มครอง และการให้บริการช่วยเหลือของแต่ละแผน กับบริษัทประกัน หรือผู้ให้บริการ สำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครอง และการให้บริการช่วยเหลือในบางกรณี เช่น อุบัติเหตุจากการปีนเขา เล่นสกี การก่อการร้าย เป็นต้น เพราะประกันภัยการเดินทางทั่วไป อาจจะไม่คุ้มครองเนื่องจากอยู่ในข้อยกเว้น หรือต้องซื้อประกันภัยเพิ่มเติม

ระยะเวลา เดินทางVisa
บุคคล
Visa Plus
บุคคล
TripperLeisureBusiness
เฉพาะ รายบุคคล
บุคคลครอบ ครัวบุคคลครอบ ครัว
 1 - 4 วัน2902953006008151,630915
 5 - 7 วัน3554103707409251,8501,025
 8 - 10 วัน4205054308601,2402,4801,440
 11 - 14 วัน6556956951,3901,3802,7601,655
 15 - 22 วัน1,2351,4051,3052,6102,1704,3402,470
 23 - 31 วัน1,3301,6151,4452,8902,4804,9602,940
 32 - 45 วัน1,9152,1352,1854,3703,6557,3103,705
 46 - 62 วัน2,0752,3002,4054,8093,9407,8804,320
 63 - 75 วัน2,4452,6252,7255,4504,6509,3004,935
 76 - 90 วัน2,6052,8453,1506,3005,33510,6705,530

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?