ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

ประกันภัยการเดินทาง


     คุณอาจคิดว่ามันไม่จำเป็นและเป็นการสิ้นเปลือง ที่จะต้องทำการประกันภัยเพื่อการเดินทาง เราอยากให้ท่านลองนึกถึงผู้คนจำนวนนับพันที่เดินทางโดยปราศจากการทำประกันภัยเพื่อการเดินทาง อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นความเจ็บปวดที่แสนสาหัสและเป็นประสบการณ์ราคาแพงเมื่อคุณต้องอยู่นอกบ้านในแวดล้อมของผู้คนซึ่งไม่รู้จักคุ้นเคย ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน กับประกันภัยการเดินทางต่างๆของเราจะเป็นการคุ้มครองทุกสิ่งซึ่งเกี่ยวกับตัวคุณ และสามารถมั่นใจได้ว่าทุกความช่วยเหลือจะอยู่ในมือคุณทุกเมื่อที่คุณต้องการ (ไม่เกิน 180 วัน)


ระยะเวลาการเดินทาง
Oasis Visa
Oasis Visa Plus
Oasis Tripper
Oasis Leisure
Oasis Business
Oasis Traveller
รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล
ครอบครัว
รายบุคคล
ครอบครัว
เฉพาะรายบุคคล
เฉพาะรายบุคคล
1 - 4 วัน
290
295
300
600
815
1,630
915

เบี้ยประกันรายปี
โดยมีระยะเวลาการเดินทาง
ไม่เกิน 90 วันต่อเนื่อง
ภายในระยะเวลา 1 ปี
6,315
(สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำ)
5 - 7 วัน
355
410
370
740
925
1,850
1,025
8 - 10 วัน
420
505
430
860
1,240
2,480
1,440
11 - 14 วัน
655
695
695
1,390
1,380
2,760
1,655
15 - 22 วัน
1,235
1,405
1,305
2,610
2,170
4,340
2,470
23 - 31 วัน
1,330
1,615
1,445
2,890
2,480
4,960
2,940
32 - 45 วัน
1,915
2,135
2,185
4,370
3,655
7,310
3,705
46 - 62 วัน
2,075
2,300
2,405
4,809
3,940
7,880
4,320
63 - 75 วัน
2,445
2,625
2,725
5,450
4,650
9,300
4,935
76 - 90 วัน
2,605
2,845
3,150
6,300
5,335
10,670
5,530
91 - 120 วัน
3,925
4,465
4,670
9,340
6,210
12,420
6,910
121 - 150 วัน
5,955
6,705
7,210
14,420
8,465
16,930
8,765
151 - 180 วัน
7,965
8,920
9,225
18,450
11,680
23,360
12,110
ผลประโยชน์
Oasis Visa
Oasis Visa Plus
Oasis Tripper
Oasis Leisure
Oasis Business
Oasis Traveller
ความคุ้มครอง
รายบุคคล
รายบุคคล
รายบุคคล
ครอบครัว
รายบุคคล
ครอบครัว
เฉพาะรายบุคคล
เฉพาะรายบุคคล
1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี
ผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี
2 ล้าน
2 ล้าน
3 ล้าน
4 ล้าน
5 ล้าน
6 ล้าน
1 ล้าน
1 ล้าน
1.5 ล้าน
2 ล้าน
2.5 ล้าน
3 ล้าน
2a. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
2b. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
1.5 ล้าน
2 ล้าน
2 ล้าน
2.5 ล้าน
2.5 ล้าน
2.5 ล้าน
150,000
200,000
200,000
250,000
250,000
250,000
3. ความรับผิดตามกฏหมายส่วนบุคคล
1 ล้าน
1 ล้าน
-
2.5 ล้าน
3.5 ล้าน
3.5 ล้าน
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย
สิ่งของมีค่า
ต่อ 1 ชิ้น ไม่เกิน
-
-
-
สูงสุดไม่เกิน 50,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
-
-
-
สูงสุดไม่เกิน 25,000
สูงสุดไม่เกิน 25,000
สูงสุดไม่เกิน 25,0005,000
5,000
5,000
5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลด
จำนวนการเดินทาง
-
-
-
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. เงินพกติดตัวและเอกสารสูญหาย
-
-
-
5,000
5,000
5,000
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
-
-
-
50,000
50,000
50,000
การให้บริการความช่วยเหลือ
1. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
2 ล้าน
2 ล้าน
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
2. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอา
ประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่าน
ถูกส่งตัวกลับประเทศ
-
-
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้น
ประหยัด
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้น
ประหยัด
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้น
ประหยัด
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้น
ประหยัด
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพ เนื่องจาก
การเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
-
-
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้น
ประหยัด
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้น
ประหยัด
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้น
ประหยัด
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวชั้น
ประหยัด
4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็น
ผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมบุตรของท่าน เนื่องจาก
การส่งตัวกลับประเทศของท่าน
-
-
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ชั้นประหยัด
5. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
-
-
-
20,000
20,000
30,000
6. เที่ยวบินล่าช้า
(สำหรับความล่าช้าทุกๆ 12 ชั่วโมง)
-
-
-
สูงสุดไม่เกิน 50,000
5,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
5,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
10,000
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
-
-
-
50,000
50,000
50,000
การจำกัดอายุของผู้สมัคร
กำหนดอายุต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 80 ปี
ความเสียหายส่วนแรก
ไม่มีค่าใช้จ่าย


ประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง : Syria,Nigeria,colombia,Mexico,Pakistan.Iraq,Congo(DRC),Central African Republic,Republic of South Sudan,

Cote d'lvoire,Afghanistan,Burundi,Eritrea,Guinea,North Korea,Iran,Lebanon,Mauritania,Mali,Libya,Algeria,Yemen,Somalia,Chad,Haiti,Niger

Saudi Arabia,Israel,The West Bank and Gaza
ไม่ทำประกันได้หรือไม่

เมื่อเราต้องการ จะเดินทาง ไปต่างประเทศ ก็จำเป็น ต้องไปทำวีซ่า เพื่อขอ เข้าประเทศ นั้นๆ และ หนึ่ง ในความ วุ่นวาย ของการ ขอวีซ่า เข้าประเทศคือ ต้องทำประกัน การเดินทาง ลำพังหาเอกสารให้ครบ ตามต้องการก็ "งง" พอสมควร แล้ว นี่! จะเอาใบทำประกันอีก ถ้าถามว่า ไม่ทำได้เปล่า? ตอบเลยว่า ไม่ได้ ถ้าอยู่ใน ข้อบังคับ ของประเทศ นั้นๆ
เหตุผลหรือ? เพราะการเดินทาง ไป ต่างประเทศ ถ้าเกิด อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย ที่ต่างประเทศ จะ มีค่าใช้จ่าย ที่สูงมาก และ ผู้เดินทางไป ประเทศนั้น จะต้อง ยื่นประกันภัย การเดินทาง ไปพร้อมกับ การขอวีซ่าด้วย เพื่อ ความชัวร์ว่า คุณจะได้รับ การช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหา ขึ้นในประเทศเขา
ถ้าวีซ่าไม่ผ่านละ ฉันไม่เสียเงิน ค่าทำ ประกัน การเดินทาง ไปฟรีๆ หรือ?
ทำประกันเดินทาง เพื่อใช้ประกอบ การยื่นวีซ่า ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน สามารถ ขอคืน เงินประกัน ที่ได้ทำไว้ได้ โดยมีเงื่อนไข แจ้งก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน แสดง เอกสารการปฎิเสธจาก สถานทูตหมายถึง ตอนที่คุณ ทำประกันการเดินทาง จะต้อง ให้ข้อมูลว่าจะเดินทางไปวันไหน นั้นแหละ คุณต้อง แจ้งก่อน วันนั้น 1 วัน และ จะให้ดี ก็บอกใน วันธรรมดา อย่าไปตรง กับวันหยุด เพราะอาจพลาดได้
วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?