ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ท่องเที่ยว และธุรกิจ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถใช้เดินทางไปได้ทั้ง ดูไบ (Dubai) หรือ อาบูดาบี (Abu Dhabi) รวมทั้งรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บินได้ทุกสายการบินไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริง เพียงแค่สแกนเอกสารให้ชัดเจนเท่านั้น

เอกสารสแกนส่งทางอีเมล์

 1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น)
 2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป *รูปถ่ายหน้าตรง*
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 6. เอกสารการทำงาน โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท ถ้าเป็น เจ้าของกิจการ ใช้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
 7. สำเนาใบจองโรงแรม
 8. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน
 9. ใบสูติบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) กรณีอายุต่ำกว่า 21 ปี
 10. เบอร์โทรศัพท์
 • วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa) ซึ่งต้องปริ้นวีซ่า (เฉพาะหน้าแรก) ใส่กระดาษ A4 และต้องปริ้นสีเท่านั้น
 • การยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทำการ
 • ท่านที่เคยเดินทางไปประเทศอิสราเอล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนยื่นวีซ่า
 • วีซ่าที่รับทำ เป็นวีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว (Tourist Visa - Single Entry) เท่านั้น ระยะเวลาในการพำนักสูงสุด มี 2 แบบ คือ
  • แบบพำนักสูงสุด 14 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการของ Plan Travel Dot Com = 7,000 บาท
  • แบบพำนักสูงสุด 30 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการของ Plan Travel Dot Com = 7,500 บาท


Booking.com วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?