ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ ยื่นขอวีซ่า ท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ ประเทศเยอรมัน


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง
 1. ฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2ใบ
 4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรอง การเงินจากธนาคาร  Bank Guarantee (ธุรกิจ)
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง
 10. หนังสือหรือจดหมาย เชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 2,400 บาทและ
  เด็ก อายุ 6 -12 ปี:1,400 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี ไม่มีทอน)
: เวลาพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 3-5วัน
: หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
การนัดหมายสำหรับยื่นคำร้องวีซ่า นัดหมายโดย ผ่านเว็บไซต์ของ สถานเอกอัครราชทูต bangkok.diplo.de

ที่อยู่แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-287-9000
เว็บไซต์ www.bangkok.diplo.de
เวลาทำการ แผนกวีซ่า จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น

กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
ทำการ วันจันทร-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 12.00 น. โทร 053-838-735

กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

179/168 หมู่ 5 ซอย 17ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ/บางละมุง เมืองพัทยา 20150
ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 น. ถึง 16.00 น. โทร 038-422-634

กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา, อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 13.00 น. โทร 076-610-407Booking.com

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?