ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอิตาลี


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง

เอกสารยื่นขอวีซ่าอิตาลี

 1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
 2. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 3. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี ให้ครบถ้วน
 4. หลักฐานการทำงาน
  • ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น **จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)**
  • ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
  • ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงิน (จากทางธนาคารจะต้อง มีอายุไม่เกิน 7 วัน ณ วันยื่นขอวีซ่า)
  • Statement ตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้
  • Bank Certificate ตัวจริง ที่ทางธนาคารออกให้
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 7. ใบจองโรงแรม
 8. โปรแกรมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
 9. ประกันการเดินทาง
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้
กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)
กรณีไปเยี่ยมเยียน เพื่อนหรือครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในอิตาลี และผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้
 1. จดหมายเชิญ ที่มีลายเซ็นต์ของผู้เชิญ (แบบฟอร์มจดหมายเชิญ)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้เชิญ
 3. สำเนาใบอนุญาตพำนักในอิตาลี (ถ้ามี)
 4. ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย
 5. ใบ Fidejussione ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงพร้อมสำเนา

สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย

ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
โทร 02-250-4970 อีเมล์ : visa.ambbang@esteri.it
website: ambbangkok.esteri.it

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 15 ยูนิต C191 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก ก.ท.ม. 10500
โทร 02-118-7001 อีเมล์ : info@vfshelpline.com
website: vfsglobal.com/ital
เวลาทำการ : เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 12:00น. และ เวลา 13:00 - 16:00น.
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง
วันจันทร์ - ศุกร์ วลา 13:00 - 16:00น.
เช็คสถานะการยื่น : ยื่นผ่านศูนย์รับคำร้อง VFS
วันจันทร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
วันพุธ เวลา 14.00 น. – 16.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS รับยื่นเฉพาะวีซ่าระยะสั้น (อยู่ไม่เกิน 90 วัน) เท่านั้น ถ้าหากต้องการยื่นขอวีซ่าระยะยาว (อยู่เกิน 90 วัน) ต้องยื่นขอโดยตรงกับทางสถานทูตอิตาลี

ยื่นวีซ่าอิตาลี ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ
ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,280 บาท และ 1,330 บาท (สำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี)
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 500 บาท
ค่า SMS 60 บาท
เวลาดำเนินการ : ประมาณ 5-15 วันทำการ

 • สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว นัดออนไลน์ หรือโทรนัดที่ 02-118-7001
 • วีซ่าธรุกิจที่มีหนังสือเชิญ หนังสือเชิญ (PDF) ไม่ต้องนัดคิวล่วงหน้า
 • ถ้ายื่นวีซ่าก่อนเดินทางน้อยกว่า 5 วันทำการ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมด่วนเพิ่มคนละ 400 บาท
Booking.com
วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?