ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศลักเซมเบิร์ก


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
ขอวีซ่าลักเซมเบิร์ก ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน และ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง

เอกสารยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

 1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วันและหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า กรอก ข้อมูลครบถ้วน
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 รูป
 4. หลักฐานที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
 5. หลักฐานการทำงาน
  • หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) สำหรับลูกจ้าง
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับเจ้าของธุรกิจ
  • จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
 6. หลักฐานด้านการเงิน
 7. หลักฐานการเดินทางไป และกลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน
 8. หลักฐาน การทำประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางมูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 9. สำหรับผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอม จากบิดามารดา ที่รับรอง โดยอำเภอและสูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ผู้เดินทางจำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ
 • ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
 • ระยะเวลาในการพิจารณา7-14 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าลักเซมเบิร์ก2,300 บาทและเด็กอายุ 6-11 ปี1,400 บาท
 • ต้องนัดหมายกับทางสถานทูตฯ ก่อนไปยื่นคำร้อง ที่เบอร์ 02-677-7360 (เวลา 09.00 - 17.00 น.) หรือ ส่งอีเมล์เข้ามาที่ bangkok.consulat@mae.etat.lu

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย

ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
อีเมล์ : bangkok.amb@mae.etat.lu website: bangkok.mae.lu
เวลาทำการ แผนกวีซ่าจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-11.30 นโทร: 02-677-7360


Booking.com
วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?