ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศมาเลเซีย


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
Required documents for applying visa to Malaysia (Tourism / Business / Private Visit or Family Visit)

เอกสารยื่นวีซ่ามาเลเซีย

  1. แบบฟอร์ม (มี 2 หน้า ให้พิมพ์แบบหน้าหลัง ในแผ่นเดียวกัน)
  2. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) หรือ ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
  4. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5ซม. จำนวน 2 ใบ
  5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  6. ใบจองโรงแรม
  7. จดหมายเชิญ (ถ้ามี)
  8. หนังสือรับการทำงาน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้ยื่นขอวีซ่า เช่น
30.00 มาเลเซียริงกิต สำหรับสัญชาติจีน หรือ 50.00 มาเลเซียริงกิต สำหรับสัญชาติอินเดีย

สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย

33 - 35 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. : 02-629-6800 (เรื่องทั่วไป) / 02-629 6831 (ติดต่อแผนกกงสุล ในเวลาทำการ) / 087-028 4659 (กรณีฉุกเฉินเท่านั้น)
ระยะเวลาพิจารณาผล 3 วันทำการ
อีเมล์: mwbangkok@kln.gov.my
เว็บไซต์: www.kln.gov.my
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์, 8.00น. - 16.00น.


Booking.com
วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?