ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ท่องเที่ยว และธุรกิจ ประเทศเม็กซิโก


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าเม็กซิโกได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าเม็กซิโก พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ ราชการไทยสามารถอยู่ในประเทศเม็กซิโกนานถึง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเม็กซิโก

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (ปริ๊นซ์ให้อยู่ในแผ่นเดียว หน้าหลัง)
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า ให้นำไปด้วย พร้อมสำเนา)
 3. รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังขาว ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมแว่น ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ต่างหู (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน)
 4. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริง พร้อมสำเนา
  • สมุดเงินฝาก
  • Bank Statement (กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องใช้ Bank Statement ของบริษัทที่เม็กซิโก หรือ ของบริษัทในไทย ย้อนหลัง 12 เดือน พร้อมประทับตราเซ็นต์ชื่อบริษัทด้วย)
 5. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน และ วันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องมีจดหมายเชิญ (ตัวจริง) ที่ออกโดยบริษัท หรือองค์กรในประเทศเม็กซิโก และในจดหมายเชิญ จะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ยื่นขอวีซ่า ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่เชิญ พร้อมระบุเลขทะเบียนบริษัท ที่อยู่และบุคคลที่ติดต่อได้ จุดประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในเม็กซิโก
  (จะต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้เซ็นต์จดหมายรับรองการทำงาน และจดหมายเชิญด้วย)
 7. กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง
 • นัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ได้ที่ mexitel.sre.gob.mx/
 • ผู้ยื่นคำร้องทุกคน จะต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยว กับการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 36 USD หรือประมาณ 1,274 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี)
 • เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 10 วันทำการ
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปล เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนด้วย
 • ชาวต่างชาติ ที่จะยื่นขอวีซ่าเม็กซิโก จะต้องมีใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

อาคาร Thai Wah Tower I ชั้น 20 21/60-62, ถ.สาธร, กทม 10120
โทร 02-285-0815 ถึง 18
Email: contai@sre.gob.mx site: embamex.sre.gob.mx/tailandia
แผนกกงสุล เปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 – 15:00 น. รับยื่นวีซ่าคิวสุดท้าย เวลา 11:30 น.
Booking.com วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?