ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศโมร็อคโค


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

เอกสารยื่นขอวีซ่าโมร็อคโค

  1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบ
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 3.5 x 4.0 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษ
  5. หนังสือรับรอง สถานะทางการเงิน จากธนาคาร 1 ฉบับ รับรองจาก ธนาคาร
  6. หลักฐานการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ เป็นเจ้าของ หากใช้หนังสือ จดทะเบียนบริษัท เอกสารต้องแปล เป็นภาษาอังกฤษ
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  8. เอกสารการจองที่พัก หรือ จดหมายเชิญ ที่รับรองจาก กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศโมร็อคโค
  9. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
  10. หนังสือหรือ จดหมายเชิญจาก บริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศ โมร็อคโค (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
ค่าธรรมเนียม วีซ่าโมร็อคโค
วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
- Single entry 838 บาท
- Double entries 1,256 บาท
ระยะเวลาในการพิจารณาและ ดำเนินการ 10 วันทำการ

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โมร็อคโค ประจำประเทศไทย
ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-679-5604-06
อีเมล์: ambmaroc@truemail.co.th
web: moroccoembassybangkok.org
เวลาทำการ แผนกวีซ่า
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น. (รับยื่นวีซ่า)
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 16.00 น. (รับหนังสือเดินทางคืน)Booking.com

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?