ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ท่องเที่ยว และธุรกิจ ประเทศโรมาเนีย


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
ควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่คาดว่าจะเดินทาง แต่ต้องไม่มากกว่า 3 เดือน

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโรมาเนีย (Romania)

 1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากโรมาเนีย และหนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3 ซม. สูง 4 ซม.จำนวน 2 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
 5. หลักฐานการทำงาน
  • เป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน
  • เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
  • ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 7. หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก
 8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 50,000 ยูโร และมีระยะเวลาครอบคลุมมากกว่า จำนวนวันที่อยู่ในโรมาเนีย 1 วัน
 9. หลักฐานการเงิน ที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ประมาณ 50 ยูโร ต่อวัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 ยูโร)
 10. แผนการเดินทาง
 • กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ และนัดหมายยื่นวีซ่า ที่เว็บไซต์ evisa.mae.ro/
 • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องนำตัวจริงและสำเนา ของเอกสารที่สแกน แนบตอนกรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ยื่นวีซ่าด้วย
 • การพิจารณาวีซ่า จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ผู้สมัครไปแสดงตัว ที่แผนกวีซ่า และเมื่อการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ ที่ใช้ในการสมัครยื่นวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร

สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย

เลขที่ 3388/41 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 12 (ตรงข้ามอาคารมาลีนนท์) ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-240-2521-23 :: site: bangkok.mae.ro/en

Booking.com วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?