ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสโลวัก


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

เอกสารยื่นวีซ่าสโลวัก

 1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบ
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน
 3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 7. หลักฐาน (ฉบับจริง) การจองโรงแรม/ที่พัก
 8. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 9. หนังสือ หรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศ สาธารณรัฐสโลวัก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ผู้เดินทางต้อง ยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ยื่นเฉพาะ จันทร์ และพุธ ต้องนัดคิวก่อนยื่น (รับแค่วันละ 2 คิวเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสโลวัก ค่าวีซ่า 60 ยูโร และ 35 ยูโรสำหรับเด้กอายุ 6-12 ปี
 • ระยะเวลาพิจารณาและดำเนินการ 7 วันทำการ

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก ประจำประเทศไทย

25/9-4 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 9 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-677-3445-6
อีเมล์: slovembassy@bangkok.truemail.co.th
เว็บไซต์ : www.mzv.sk/
แผนกวีซ่าทำการ: จันทร์ และพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
ผู้เดินทางต้อง ยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ยื่นเฉพาะ จันทร์ และพุธ ต้องนัดคิวก่อนยื่น
(รับแค่วันละ 2 คิวเท่านั้น) ติดต่อนัดหมาย เพื่อยื่นขอวีซ่า ที่เบอร์ 02-677-3445 หรือ อีเมล์ cons.bangkok@mzv.sk
แผนกกงสุลและวีซ่า เปิดให้บริการเฉพาะ จันทร์ และพุธ เวลา 9:00-12:00น.

Booking.com
วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?