ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสเปน


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้อง ขอวีซ่าสเปน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1ชุด (ทุกหน้าที่มีวีซ่า)
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรง และ เห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป
 3. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วน จำนวน 1 ชุด
 4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลาหยุดงาน
  • สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
  • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
 5. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 7. ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

ท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนครอบครัว

กรณีท่องเที่ยว

กรณีเยี่ยมเยียนญาติ/คนรู้จัก (และพักที่บ้านของญาติ/คนรู้จัก)
 • หนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับสีเหลืองเท่านั้น) ที่ลงชื่อโดย “Policia Nacional” (โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อ ขอเอกสารดังกล่าวที่ สถานีตำรวจท้องที่ ที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ อยู่ในสเปน)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ
 • จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง 
* การได้หนังสือเชิญ และ หลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน มิได้ หมายความว่า จะได้รับการ ยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือ วีซ่า จะได้รับอนุมัติเสมอไป *

ธุรกิจ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา กีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

 • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ต้องมีชื่อผู้ขอวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย)
 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสเปน องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง
 • เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น ตั๋วงานแสดงสินค้า บัตรเชิญการประชุม บัตรเชิญงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ การจองบัตรเข้างาน โปรแกรมการประชุมหรืองานแสดง โดยระบุ รายละเอียด ของหน่วยงานที่เชิญ

เพื่อการศึกษา หรือ หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

 • เอกสารการลงทะเบียนเรียน
 • หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรที่จะเรียนในสเปน
 • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ต้องมีชื่อผู้ขอวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย)

*การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วน มิได้หมายความว่า จะได้รับ อนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติ วีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความเห็นและ คำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ*
*ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน ผู้ใหญ่ 2,310 บาท
เด็กอายุ 6-12 ปี 1,345 บาท
ค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่น (BLS) 595 บาท
การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำการ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี
อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์ ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-661-8284-7 web:www.exteriores.gob.es
อีเมล์ emb.bangkok.vis@maec.es

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center)

BLS International (Thailand) Ltd.
ห้อง 2211 ชั้น 22 อาคาร อินเตอร์เชนจ์ 21 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-258-3524
เปิด (จ-ศ) 08:30 - 12:00น. และ 13:00 – 16.00น.
อีเมล์: info.bkk@blshelpline.com
รับเล่มคืน : 13:00 – 16.00น.

หมายเหตุ: สำหรับวีซ่าสเปนทุกประเภท

 1. ถ้าหากผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  กรณีท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน การศึกษา

  • จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่าย และผู้เดินทาง โดยต้องระบุว่า จะออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งหมดด้วย (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น)
  • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ของผู้ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ และจะต้องระบุด้วยว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
  • ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับใคร เกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร

  กรณีธุรกิจ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา

  • จดหมายชี้แจงจากบริษัท/หน่วยงาน ในประเทศไทย โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา รายละเอียดต่างๆ ในการเดินทาง รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
  • จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ของบริษัท/หน่วยงาน ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ และจะต้องระบุด้วยว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 2. ถ้าหากผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ (ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย) ต้องแสดง หลักฐานการ ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และ วีซ่ากลับเข้ามาประเทศไทย ที่มีอายุใช้การได้ (ชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ไม่สามารถ ขอวีซ่า ที่สถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย)
Booking.com
วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?