ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศเบลเยี่ยม


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง
Required documents for applying visa to Belgium (Tourism / Business / Private Visit or Family Visit)
 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากที่วีซ่าที่ ขอไว้จะหมดอายุ และ หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สมัคร และทำการ login เพื่อกรอก แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
 6. หลักฐานการทำงาน
  - หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
  - จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา
 7. หลักฐานด้านการเงิน
 8. หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่า ไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน
 9. หลักฐานการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ เชงเก้น
 10. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 11. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ต้องยื่นขอวีซ่าผ่าน ตัวแทนของ สถานทูตเบลเยี่ยม (VFS)
 • ต้องนัดคิวล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ www.vfsglobal.com/belgium
 • ค่าธรรมเนียม
  - ค่าวีซ่า 2,400 บาท และ 1,400 บาท
  (เด็กอายุ 6-12 ปี)
  - ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS คนละ 860 บาท
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม
อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
Tel: 02-118-7002 E-Mail : info.beth@vfshelpline.com
ทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 ยกเว้นวัน หยุดนักขัตฤกษ์
รับหนังสือเดินทางคืน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 13:00 - 16:00น.
ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต เบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย
ชั้น 16 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร:02-108-1800–4 (แผนกกงสุล) การเดินทาง เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1
คนลาว กัมพูชา และพม่า ถ้าต้องการขอวีซ่าเบลเยี่ยม ระยะยาว และระยะสั้นสำหรับ การสมรสหรืออยู่ร่วมกัน จะต้องมายื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศเบลเยี่ยม กรุงเทพฯ เท่านั้น


Booking.com

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?