ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศบรูไน


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

เอกสารยื่นวีซ่าบรูไน

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2" จำนวน 2 ใบ
 3. ใบจองโรงแรม หรือที่พัก
 4. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศบรูไน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ผู้เดินทางไม่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าบรูไน 430 บาท (ทุกสัญชาติ)
 • ระยะเวลาในการพิจารณาและ ดำเนินการ 3 วัน

โปรดทราบ !!! ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศบรูไนได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน ถ้าต้องการอยู่มากกว่า 14 วัน ต้องขอวีซ่า

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย

12 เอกมัยซอย 2 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-714-7395-99
อีเมล์ : bangkok.thailand@mfa.gov.bn
แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00น. และ 13.00-16.00น.

ข้อควรระวังในการเดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ

 1. คนสัญชาติไทย ถ้าไปท่องเที่ยวในบรูไนฯ ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน แต่ถ้าไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น ต้องขอวีซ่า ที่สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทยก่อน
 2. เมื่อเดินทางถึงบรูไนฯ ต้องกรอกแบบฟอร์ม ของ สำนักตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรบรูไน (ซึ่งจะมีแจกบนเครื่องบิน) ให้เรียบร้อย เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองและ เจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเข้าเมือง
 3. ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าประเทศบรูไนฯ เพื่อการบริโภคส่วนตัว ได้ไม่เกิน 2 ขวด (ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร) และเบียร์ 12 กระป๋อง ต่อ การเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง ซึ่งจะต้องแจ้งและ สำแดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทราบทุกครั้ง หากไม่สำแดง จะได้รับการลงโทษ
 4. สินค้าอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดในการนำเข้าประเทศบรูไนฯ ได้แก่
  • บุหรี่ นำเข้าได้ครั้งละไม่เกิน 200 มวน (หรือยาสูบ 250 กรัม) โดยต้องสำแดงต่อศุลกากร และ ต้องชำระภาษีบุหรี่ ในอัตรามวนละ 25 เซนต์บรูไน
  • น้ำหอม นำเข้าได้ไม่เกิน 60 มิลลิลิตรต่อครั้ง
 5. ผู้เดินทางที่จะนำเงินติดตัว เข้าหรือออก จากประเทศบรูไนฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์บรูไน (หรือประมาณ 360,000 บาท) ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรบรูไนด้วย

วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?