ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสาธารณรัฐเชก


อกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. หนังสือเดินทาง และสำเนา ที่ยังใช้งานได้ ต้องมีอายุเกินกว่า ระยะเวลา ที่จะพำนักอยู่ภายในประเทศ อย่างน้อย 3 เดือน
 4. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)
 6. หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก/ โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่าน ที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ (ตัวจริงและสำเนา) ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 8. หลักฐานการ ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุ ระหว่าง การเดินทาง (ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,00 บาท ครอบคลุมระยะเวลา ในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก
 9. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
ถ้าต้องการยื่นวีซ่าระยะสั้นหรือวีซ่าเชงเก้น ผ่านสถานทูตสาธารณรัฐเช็ก จะต้องส่งอีเมล์นัดคิวไปที่ consular_bangkok@mzv.cz โดยใส่รายละเอียด ดังนี้
 • หนึ่งอีเมล์ต่อผู้เดินทางหนึ่งคน (ถ้าเป็นเด็ก ให้ใส่ในอีเมล์เดียวกับแม่หรือพ่อได้)
 • หัวเรื่องของอีเมล์ ให้ระบุว่า “Appointment Request for [ชื่อนามสกุลของผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ (และเด็ก - ถ้ามี)]"
 • แนบไฟล์ สแกนหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรายละเอียดของผู้เดินทาง พร้อมใบคำร้องนัดยื่นวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็ก 60 ยูโร (ประมาณ 2,291 บาท)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็ก สำหรับอายุ 6 ถึง 11 ปี 35 ยูโร (ประมาณ 1,336 บาท
ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 7-15 วัน

สถานกงสุลและวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

71/6 ซอยร่วมฤดี2 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-250-9223, 02-250-9224
เว็บไซต์ : www.mzv.cz/bangkok
อีเมล์ : bangkok@embassy.mzv.cz
วีซ่าระยะสั้น (Schengen Visa) เฉพาะจันทร์, พุธ, ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
วีซ่าระยะยาวเฉพาะ อังคาร และ พฤหัสฯ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

กรณียื่นวีซ่าผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Czech จะมีค่าบริการของศูนย์รับยื่นอีก 535 บาท
ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 7-10 วัน

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค (VFS Czech)

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-1187010
ยื่นคำร้องขอวีซ่า: จันทร์ถึงศุกร์ 08:30-12:00 และ 13:00-16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง: จันทร์ถึงศุกร์ 13:00-16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/czechrepublic


Booking.com


วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?