ตัววิ่ง

ข้อมูลอยู่ในช่วงปรับปรุงและเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ geniusbusinesstravel@gmail.com

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศสวีเดน


เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)
 2. หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และ สำเนาหน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า หากท่านได้ทำ การปลี่ยนเล่มใหม่ ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 9. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้
  • แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือยินยอมจากเขต/อำเภอ
  • หนังสือยินยอม จากบิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ บับจริงและสำเนา
  • หนังสือยินยอม จากบิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา
  • หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว บับจริงและสำเนา
  • สูติบัตร
 11. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงาน ในประเทศสวีเดน (วีซ่าธุรกิจ)
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน

ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โปรดใช้หมายเลขติดต่อ โทร 02-118-7005 เวลา 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น. จันทร์ถึงศุกร์ อีเมล์: info.seth@vfshelpline.com เว็บ: www.vfsglobal.com/swede
ยื่นคำขอ: วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 12.00น. และ 13.00 - 15.00น.
รับเล่มคืน: วันจันทร์-ศุกร์ 13.00 - 16.00น.

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110
Tel:02-263-7211 (จันทร, อังคาร, พฤหัสฯ. เวลา 08.00-15.00 น.) อีเมล์:visa.bangkok@gov.se
เว็บ: swedenabroad.com/bangkok
เวลาทำการ แผนกวีซ่า
ยื่นวีซ่า อังคาร และพฤหัสฯ เวลา 08.00-10.00น.   และ รับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-15.00 น.

ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวีเดน

ผู้ใหญ่2,300 บาท, เด็กอายุ 6 - 12 ปี 1,400 บาท
 • ยื่นผ่านศูนย์ฯ ชำระเป็นเงินสด เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ยื่นตรงกับทางสถานทูต ชำระผ่านธนาคาร UOB ทุกสาขาในประเทศไทย เลขที่บัญชี 095-2-05431-0 ชื่อบัญชี "สถานทูตสวีเดน"
ไม่รับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM
ไม่รับชำระค่าวีซ่าเป็นเงินสด
ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) 515 บาท
(กรณีที่ยื่นตรงกับทางสถานทูต ไม่ต้องเสียค่าบริการนี้)
ผู้เดินทาง สามารถยื่นขอวีซ่าสวีเดนได้ 2 ช่องทาง คือ
 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ
 • สถานทูตสวีเดน ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วันBooking.com
วิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?